NEOT MATAAIM

NEOT MATAAIM

Client תחרות COMPETITION
Location אופקים OFAKIM

הרעיון המרכזי ביצירת טיפוסי המגורים השונים הינו פיתוח של דגם בסיס אשר נשאר קבוע והשוני בין הדגמים השונים הוא תוספות לדגם הבסיס.בפרויקט תוכננו 3 דגמי בסיס: דגם A+ (עבור צמודי הקרקע), דגם A עבור המבננים במגרשים 66-68, דגם B עבור מבננים במגרש 69. דגמים A ו-A+ הינם דגמים דומים בסכמה הכללית (אזור פרטי / ציבורי) ובהעמדה על המגרש אך שונים בגודל ובאזור הפרטי של יחידת המגורים. דגם A הינו פיתוח של דגם הבסיס A+ ומעשה נגזרת שלו.

פיתוח דגם הבסיס A+ – הרעיון המרכזי בפיתוח הדגם הוא יצירת שני אגפים (פרטי וציבורי) והסתה שלהם אחד מהשני אשר גורמת ליצירת 2 חצרות (קדמית ואחורית). הכניסה אל האגף הציבורי הינה מהצד במבואת כניסה – עובדה אשר מאפשרת להציב את הדגם בכיוונים שונים בהתאם לסוג המגרש, לכיווני השמש והנוף. בנוסף בין מבואת הכניסה הפנימית של הבית ובין המחסן מתוכננת כניסה מקורה אשר מחזקת את הפרטיות ואת ההפרדה בין החצר הקדמית וחצר האחורית. הדגם הנ"ל במגרשים צמודי קרקע יכול לנצל את כל זכויות הבניה המוגדרות בתב"ע כולל את כל השימושים המוגדרים (דיורית ומרתף).